Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 27 sierpnia 2020 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.6.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020 – DRUK nr 227,

b)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 228,

c)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słubice w roku szkolnym 2020/2021 –DRUK nr 229,

d)    wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego –DRUK nr 230,

e)    odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położnej w Słubicach przy ul. Daszyńskiego –DRUK nr 231.

f)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu –DRUK nr 232.

g)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 233.

h)    zmiany Uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącego cmentarza komunalnego w Słubicach oraz jego poszerzenia wraz z terenami przyległymi –DRUK nr 234.

i)     o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  –DRUK nr 235,

j)      zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 236,

k)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 237,

l)       wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 238. 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Przygotowanie jednostek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.