INFORMACJA dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020

W związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2013 – 2032 dla gminy Słubice – aktualizacja”, Burmistrz Słubic informuje              o naborze wniosków o udzielenie w 2020 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice. Nabór wniosków wzorem lat ubiegłych będzie trwał na bieżąco. Osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1, pok. 201, komplet dokumentów. Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Słubicach                w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1, pok. 201. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Wysokość dofinansowania:

- do 40% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie dotacji.

KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują WYŁĄCZNIE koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów  zawierających azbest.

Kwota dofinansowania nie pokryje w całości faktycznie poniesionych kosztów usunięcia transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, obowiązek zapłaty różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania, a rzeczywistym kosztem prac poniesie Gmina Słubice w wysokości 60%.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.