Porządek XXII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 25 czerwca 2020 r., godz. 11:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.5.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

4.    Raport o stanie gminy Słubice za rok 2019 –debata.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego/ej Rady Miejskiej w Słubicach - DRUK nr 193,

b)    wotum zaufania dla Burmistrza Słubic za rok 2019 - DRUK nr 194,

c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2019 - DRUK nr 195,

d)     udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2019 rok -DRUK nr 196,

e)     zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020 -DRUK nr 197.

f)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice  –DRUK nr 198.

g)    zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie terminala Towarowego Odpraw Celnych w Świecku I etap –DRUK nr 199.

h)    szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach –DRUK nr 200.

i)     zawarcia przez gminę Słubice (Rzeczpospolita Polska) porozumienia partnerskiego z Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika Federalna Niemiec) oraz stowarzyszeniem rejestrowym Demokratie und Integration Brandenburg e.V (republika Federalna Niemiec) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Bradndenburgia –Polska 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu nr 85029922 pt. „Język sąsiada w Dwumieście” oraz upoważnienia Burmistrza Słubic do jego podpisania –DRUK nr 201,

j)      o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 202,

k)    określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych i części nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe –DRUK nr 203,

l)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 204. 

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 205.

n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na nieruchomości gminne –DRUK nr 206,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na nieruchomości gminne –DRUK nr 207,

p)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wawrzyniaka w Słubicach –DRUK nr 208,

q)    zmiany Uchwały nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placówek oświatowych położonych na terenie miasta Słubice –DRUK nr 209,

r)     o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej –DRUK nr 210,

s)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 211,

t)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu – DRUK nr 212,

u)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 213,

v)    rozpatrzenia petycji wielokrotnej w prawie zachowania działki nr 2/53 przy ul. Folwarcznej i stadionie w Słubicach na cele sportu i rekreacji –DRUK nr 214,

w)   udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Kunice –DRUK nr 215, 

x)    udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Golice –DRUK nr 216,

y)    udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Drzecin –DRUK nr 217,

z)    udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Lisów –DRUK nr 218,

aa) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Nowe Biskupice –DRUK nr 219,

bb) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Nowy Lubusz –DRUK nr 220,

cc) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Pławidło –DRUK nr 221,

dd) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Rybocice –DRUK nr 222,

ee) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Świecko –DRUK nr 223,

ff)    udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Stare Biskupice –DRUK nr 224,

gg) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Kunowice –DRUK nr 225.

 

 

 

6.    Sprawozdanie z działalności Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury 2019 rok.

 

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

8.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

10. Zamknięcie XXII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.