WKO.6220.2.2020.EG                                                      Słubice, dnia 16 czerwca 2020r.

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 71 ust 1, art. 71 ust 2 pkt 2, art. 72 ust 1 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w związku z art. 104, 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Iwonę Majewską-Durjasz, działając w oparciu o następujące dokumenty:

 

1)    kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2)   opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
        z dnia
13 lutego 2020r., znak: WZŚ.4220.64.2020.SL

3) opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach
       z dnia 10 lutego 2020r., znak: NS.NZ.454.1.3.2020

4) opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich     
       w Zielonej Górze  z dnia 30 marca 2020r., znak:
WR.ZZŚ.435.101.2020.IW.

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw LNG w Świecku na działce o nr ewid. 4/5,  obręb 10 Świecko.

  1. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  2. określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1.  W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.

2.  Cały teren przedsięwzięcia wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.

3.  Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

4.  Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej.

5.  W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.

6.  Zlokalizować bazę materiałowo- sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni.

7.  Ścieki bytowe powstające podczas realizacji inwestycji odprowadzać  do przenośnych kontenerów sanitarnych (typu Toi Toi) opróżnianych przez wyspecjalizowane podmioty albo do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

8.  Zbiornik LNG i rurociągi należy wykonać tak, aby zapewnić zabezpieczenie przed wyciekiem substancji do środowiska gruntowo wodnego. Zbiornik należy wyposażyć w automatyczny osprzęt służący do pomiaru ilości cieczy, detekcji wycieków, zabezpieczający przed przepełnieniem.

9.   Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo- wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

UZASADNIENIE

Dnia 19 grudnia  2019 r. firma Shell Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a w Warszawie, w imieniu której działa Pani Iwona Majewską - Durjasz pełnomocnik, zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Słubic o  wszczęcie postępowania i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowaną inwestycją przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw LNG w Świecku” na działce o nr ewidencyjnym  4/5 , obręb: 10 Świecko.

Do wniosku dołączono:

  • kartę informacyjną przedsięwzięcia – zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • poświadczoną przez właściwy organ mapę,
  • wypis z rejestru gruntów,

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Słubic, który zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Organ wszczął postępowanie zarówno w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w przedmiotowej sprawie, stosując się tym samym do wymogów zawartych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.      

Analiza inwestycji, zgodnie z § 3 ust 1 pkt.  37,  lit. d, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wraz z przypadkami zmian dokonywanych w istniejących obiektach, które będą kwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, docelowo są wymienione w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. Tym samym odpowiednikiem planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe, wymienione w § 2 rozporządzenia, zaś za planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uważane będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu było fakultatywne, o których mowa w § 3 rozporządzenia (art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, regionalnego zarządu wód polskich oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Organ zasięgający opinii przekłada:

-        wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

-        kartę informacyjną przedsięwzięcia;

-                   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

Pismem z dnia 13 lutego 2020r., znak: WZŚ.4220.64.2020.SL. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 10 lutego 2020r., znak: NS.NZ.454.1.3.2020 wyraził opinię że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.      

Burmistrz Słubic pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak WKO.6220.2.2020.EG zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, o aktualizację warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, w związku z dostarczeniem przez wnioskodawcę uzupełnienia wniosku do sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw LNG  w Świecku przy drodze krajowej nr 29, dz. nr ewid. 4/5.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 21 kwietnia 2020r., znak:WZŚ.4220.64.2020.SL, podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 13 lutego 2020r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach dnia 28 kwietnia 2020 r., znak: NS.NZ.454.1.3/4.2020 wyraził opinię że dla przedmiotowego przedsięwzięcia wnosi o przedłożenie realizacji spełnienia wymagań w zakresie higienicznych i zdrowotnych poprzez przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i pełen zakres raportu zgodnie z art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) z dokładnym określeniem sposobu podczyszczania ścieków i wód opadowych oraz roztopowych, a także rodzaju ich odprowadzenia.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Słubic w swoim postanowieniu znak: WKO.6220.2.2020.EG z dnia 14 maja 2020 r. postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji paliw LNG w Świecku” na działce o nr ewidencyjnych  4/5, obręb: 10 Świecko.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na ewentualne zmiany klimatu. Brak będzie znaczącej emisji gazów cieplarnianych, inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów.

Ze względu na brak w sąsiedztwie innych tego typu przedsięwzięć prawdopodobieństwo kumulowania się oddziaływań będzie niskie. Przedsięwzięcie nie jest także związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

            Reasumując, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po uwzględnieniu uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdzono, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych oraz brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

            Mając na uwadze powyższe postanowiono, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu (6) lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 17 pkt 1 k.p.a., od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Słubic, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127 a kpa § 1 i 2 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Słubic oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Załączniki:

  1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje:

 

1.    Kronopol Sp. z o.o.

       ul. Serbska 56, 68-200 Żary

2.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

       ul. Wrona 53, 00-874 Warszawa

3.    Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rzepin

ul. Puszczy Rzepińskiej 11

69-110 Rzepin

4.    SHELL POLSKA Sp. z o.o.

       ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa

5.    Pełnomocnik:

       Iwona Majewska-Durjasz

       ul.Gen.H.Le Ronda 76; 40-302 Katowice

6.     a/a

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach

3.  Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202

Załącznik do decyzji nr WKO.6220.2.2020.EG

 

CHARAKTERYSTYKA

CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

 

Zgodnie z wymogami z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji  nr WKO.6220.2.2020.EG o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane zawarte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego wniosku przez firmę Shell Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika Iwonę Majewską – Durjasz.

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia – działki nr 4/5 obręb 10 Słubice, gmina Słubice został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice – wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/266/05 z dnia 22 lutego 2005. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 14, poz. 288 z dnia 1 kwietnia 2005 r. Wyżej wymieniona działka w przedmiotowym planie oznaczona jest symbolami: „UKS1” (teren obsługi komunikacji).

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji paliw LNG, planowanej do realizacji na terenie istniejącej stacji paliw koncernu naftowego SHELL położonej w Świecku, przy drodze krajowej nr 29, na działce o nr ewid. 4/5 w obrębie Świecko, gmina Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie. Powierzchnia całkowita działki inwestycyjnej wynosi 17027 m2, w tym powierzchnia przeznaczona pod budowę stacji LNG wyniesie około 1750 m2. Na działce inwestycyjnej nie występują wody płynące oraz urządzenia melioracji wodnych.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, oraz pozostałych formach ochrony przyrody, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Teren przedsięwzięcia nie leży na terenie zagrożonym powodzią.

Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliższy obszar objęty ochroną znajdujący się w otoczeniu przedsięwzięcia to Specjalny obszar Ochrony Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015 oddalony o około 2,8 km na południe od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)- Ilanka od Rzepina do ujścia o kodzie PLRW60002417899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP- Ilanka od Rzepina do ujścia  o kodzie PLRW60002417899  została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny z możliwością migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego Ilanka w obrębie JCWP i dobry stan chemiczny. Dla JCWP- Ilanka od Rzepina do ujścia  o kodzie PLRW60002417899 określono odstępstwo- przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2027 ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 58 o kodzie PLGW600058, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym i została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Najbliższe ujęcie wód do celów zbiorowego zaopatrzenia zlokalizowane jest na działkach o nr ewid.  287/3, 74/5, 260/1, 260/2, 259/1, 241/3, 260/3, 242/4, w obrębie Słubice, w odległości około 1,8 km od terenu planowanej inwestycji (ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych). Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na przedmiotowe ujęcie.  Inwestycja nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Procesy technologiczne na projektowanej stacji związane będą w głównej mierze
na magazynowaniu i dystrybucji paliwa gazowego LNG. Skroplony gaz ziemny przywożony będzie przystosowaną do tego celu autocysterną od producenta (dostawcy) LNG na stację paliw płynnych, gdzie za pomocą elastycznych węży lub pompy zostanie przetłoczony z autocysterny do zbiornika magazynowego. W celu zagospodarowania gazu BOG zostanie zastosowana instalacja z ciekłym azotem.

Do magazynowania LNG zastosowany zostanie zbiornik nadziemny, stojący z podwójną ścianką o pojemności całkowitej 78 m3. Wewnętrzny zbiornik wykonany jest ze stali nierdzewnej odpornej na bardzo niskie temperatury (-196°C). Przestrzeń pomiędzy ściankami – w której wytwarzana jest próżnia – wypełniona jest izolacją z perlitu lub izolacją wielowarstwową w celu dalszej poprawy właściwości izolacyjnych przestrzeni próżniowej.

Zewnętrzne pokrycie zbiornika wykonane jest ze stali niestopowej w celu utrzymania izolacji/próżni; zewnętrzne pokrycie nie jest poddawane działaniu temperatur kriogenicznych. Izolacja próżniowa ma na celu maksymalne ograniczenie przenikania ciepła z zewnątrz i ograniczenie parowania

Proces napełniania zbiornika pojazdu samochodowego gazem LNG odbywał się będzie bezpośrednio ze zbiornika magazynowego za pomocą pompy kriogenicznej do dystrybutora LNG. Odległość pomiędzy zbiornikiem magazynowym a dystrybutorami wynosi ok 10 m i 16 m. Rurociągi LNG jak i kable zasilające ułożone będą w zakrytym kanale technologicznym. Napełnianie zbiorników paliwowych pojazdu samochodowego odbywa się po przyłączeniu węża cieczowego i oparowego w sposób automatyczny poprzez naciśnięcie przycisku start znajdującego się na dystrybutorze. Proces tankowania jest automatycznie zatrzymywany przez wzrost ciśnienia pełnego zbiornika pojazdu.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne związane jest głównie z pracami techniczno – budowlanymi polegającymi na posadowieniu modułu gazu LNG wraz ze zbiornikiem LNG. Wybudowane zostanie pole tankowania z utwardzoną nawierzchnią i zadaszeniem w postaci wiaty oraz dwie wysepki na których ustawione będą dystrybutory LNG. Realizacja projektu będzie wymagała również wykonani dojazdu do pola dystrybucji LNG. Realizacja inwestycji wymagać będzie zatem wprowadzenia zmian do istniejącego układu komunikacyjnego stacji paliw. W tym celu zlikwidowany zostanie istniejący po stronnie północno zachodniej parking dla pojazdów ciężarowych w miejscu, którego powstaną tereny zieleni urządzonej oraz droga dojazdowa do pola tankowania LNG. 

Prace budowlane obejmować będą również wykonanie wpustów drogowych kanalizacji deszczowej oraz wybudowane zostaną przyłącza do kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej niskiego napięcia. Wybudowane zostanie wiata nad polem dystrybucji LNG.

Poza przyłączami do kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej projektowana inwestycja nie będzie w żaden sposób powiązana technologicznie z istniejącą stacją paliw płynnych i LPG, natomiast będzie dla realizacji swego zadania wykorzystywała istniejące wjazdy i wyjazdy oraz infrastrukturę komunikacyjną.

Obsługa komunikacyjna projektowanej stacji LNG będzie realizowana za pomocą istniejących wjazdów i wyjazdów dla obsługi stacji paliw płynnych i LPG istniejącej na tej samej działce. W granicach stacji paliw wykonany zostanie dojazd do pola tankowania LNG. Realizacja stacji LNG oraz dojazdu do pola tankowania LNG wymaga zlikwidowania parkingu dla samochodów ciężarowych w północnej części stacji paliw. Nie będzie się to wiązało z przebudową stacji paliw a jedynie wykonane zostaną w na obecnych miejscach parkowania powierzchnie zielone pomiędzy którymi wyznaczona zostanie droga dojazdowa do stacji LNG. Wyjazd ze stacji LNG zrealizowany będzie za pomocą istniejącego zjazdu z parkingu dla pojazdów ciężarowych.

Zastosowana technologia jest stosowana a inżynieria standardowa i praktykowana. Oddziaływania w wyniku eksploatacji inwestycji są rozpoznane i znane. W użyciu będą maszyny i urządzenia takie jak np. koparki dźwig budowlany, samochody ciężarowe, agregat prądotwórczy. Inwestor przedstawił kilka wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, które są i będą stosowane w dalszej pracy inwestycji, np. zastosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych, zastosowanie dwupłaszczowego zbiornika gazu, posadowienie zbiornika w wannie bezpieczeństwa, instalacja zaworów bezpieczeństwa zapobiegającego podwyższeniu się ciśnień panujących w instalacji.

Etap realizacji będzie związany z emisjami typowymi dla robót budowlanych. Występować będzie emisja hałasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń
do powietrza, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne toalety. Powstawać będą przede wszystkim odpady z grupy 17 wg Katalogu odpadów. W trakcie budowy nie przewiduje się wycinki drzew Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy.

Etap użytkowania nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Inwestycja nie jest związana z emisją znaczących zanieczyszczeń do powietrza czy hałasu. Proces tankowania zbiornika będzie prowadzony w sposób hermetyczny przy zastosowaniu wahadła gazowego. Faza użytkowania nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów. Zastosowany zostanie magazynowy zbiornik dwupłaszczowy, który posadowiony zostanie w wannie bezpieczeństwa, co zabezpieczać będzie przed ewentualnym oddziaływaniem na środowisko wodno-gruntowe.

Jako że przedsięwzięcie realizowana będzie na terenie już zainwestowanym, a jej zasięg będzie miał ograniczony przestrzennie zasięg, jego realizacja w żaden sposób nie zmieni warunków migracji organizmów żywych w rejonie. Otoczenie opisywanego terenu stanowią obszary leśne, na które realizacja inwestycji nie wpłynie. Główne bariery migracyjne w tym rejonie stanowią ciągi komunikacyjne (droga krajowa nr 29 i autostrada A2.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po uwzględnieniu uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.