Burmistrz Słubic - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR w 2020 r.


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019 r. , poz.1728), ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach spisu rolnego w  terminie od dnia  1 września do dnia 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Słubice.  


1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
    1) być osobą pełnoletnią;
    2) zamieszkiwać na terenie gminy Słubice;
    3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
    4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
    5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
    • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
    • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym
7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
    1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
    2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
    3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu.
Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udzielają:
    • Katarzyna Mintus-Trojan tel. 605 569 410
    • Barbara Banaśkiewicz tel. 605 242 023

 

Burmistrz Słubic - Gminny Komisarz Spisowy

 /-/ Mariusz Olejniczak

 Do pobrania:

1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)