Porządek XXI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 28 maja 2020 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.4.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    stwierdzenia odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach - DRUK nr 179,

b)    przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla placówki Komendy Powiatowej Policji w Słubicach - DRUK nr 180,

c)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - DRUK nr 181,

d)     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 -DRUK nr 182,

e)    określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska -DRUK nr 183.

f)     o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  –DRUK nr 184.

g)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 185.

h)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 186.

i)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 187,

j)       o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 188,

k)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice –DRUK nr 189,

l)     zmiany uchwały w sprawie powołania Wspólnej Komisji Integracji Europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i Frankfurcie n/O –DRUK nr 190.   

 

 

5.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

 

6.    Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r. oraz sprawozdanie z działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za rok 2019.

 

7.    Sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach w roku 2019.

 

8.    Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Słubice.

 

9.    Informacja ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach –realizacja projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Słubice”.

 

10. Sprawozdanie z działalności spółki Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

 

11. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

12. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

14. Zamknięcie XXI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.