Porządek XX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 24 kwietnia 2020 r., godz. 12:00

w hali sportowej  w Słubicach, przy ul. Akademickiej

 

WO.0002.3.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020 – DRUK nr 166,

b)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice– DRUK nr 167,

c)    zaciągnięcia długoterminowego kredytu – DRUK nr 168,

d)    przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – DRUK nr 169,

e)    przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę za czas służby ponadnormatywnej dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach – DRUK nr 170.

f)     przyznania nagród pieniężnych i stypendiów sportowych– DRUK nr 171,

g)    o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej– DRUK nr 172,

h)    o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice–DRUK nr 173,

i)      Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 174,

j)       Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 175,

k)    skargi na sposób zajęcia się wnioskiem skarżącej –DRUK nr 176,

l)     udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty –DRUK nr 177,

m)  udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice – DRUK nr 178,

 

 

 

 

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

8.    Zamknięcie XX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.