Zarządzenie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej