Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w ramach art. 19a