Porządek XVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 19 grudnia 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.5.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach– DRUK nr 141,

b)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach oraz przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2020 – DRUK nr 142,

c)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019 – DRUK nr 143,

d)    zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice– DRUK nr 144,

e)    zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania   – DRUK nr 145.

f)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2020 rok – DRUK nr 146,

g)    uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 – DRUK nr 147,

h)    Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 148,

i)     planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 roku –DRUK nr 149,

 

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

8.    Zamknięcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.