Porządek Wspólnej Sesji Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą

zwołanej na dzień 12 grudnia 2019 r. godz.15:00

 w Collegium Polonicum w Słubicach  

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum    

2.    Protokół z ostatniej wspólnej sesji

3.    Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie:

a.    Przyjęcia działań do Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata  2020-2030 –DRUK nr 140.

-omówienie tematu

- opinia Wspólnej Komisji ds. Integracji Europejskiej

- opinia Komisji Socjalnej

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego

- dyskusja plenarna

- głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.

4.    Podsumowanie projektu „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt Oder & Słubice.

5.    Zamkniecie posiedzenia