WKO.6220.6.2019.RS

Słubice, dnia 27 listopada 2019 r.

 

I N F O R M A C J A

 

     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018.2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j tj. Dz.U.2018.2096 ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek inwestora ZUO International sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kunowice, ulica Słubicka 50, reprezentowaną przez pełnomocnika, Panią Ewę Bury dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce o nr ewid. 262/3, obręb 8 Kunowice placu do magazynowania odpadów wraz z miejscem do przetwarzania odpadów, adaptacji istniejącego placu manewrowego na plac do magazynowania odpadów wraz z miejscem do przetwarzania odpadów oraz zmianie organizacji hali sortowniczej instalacji MBP.

 

 

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 203 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 33.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Robert Słodownik Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

22217/2019

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa na działce o nr ewid. 262/3, obręb 8 Kunowice placu do magazynowania odpadów wraz z miejscem do przetwarzania odpadów, adaptacji istniejącego placu manewrowego na plac do magazynowania odpadów wraz z miejscem do przetwarzania odpadów oraz zmianie organizacji hali sortowniczej instalacji MBP.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.6.2019.RS

4.

Data złożenia

13.11.2019 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

ZUO International sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kunowice, ulica Słubicka 50

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 202

tel. 95 737 20 32

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-