Porządek XV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 24 października 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.2.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019 - DRUK nr 115,

b)    zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice - DRUK nr 116,

c)    określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice - DRUK nr 117,

d)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK nr 118,

e)    określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Słubice - DRUK nr 119.

f)     ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Słubicach –DRUK nr 120,

g)    ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej–DRUK nr 121,

h)   zmieniająca uchwałę Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem jest Gmina Słubice –DRUK nr 122,

i)     przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice –DRUK nr 123,

j)      zmiany uchwały Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice –DRUK nr 124,

k)    wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej –DRUK nr 125,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 126.

 

 

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

Zamknięcie XV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach