WI.6220.18.2019.AK

Słubice, dnia 27 września 2019 r.

 

I N F O R M A C J A

 

     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018.2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j tj. Dz.U.2018.2096 ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek inwestora firmę Promet Cargo Sp. z o.o., Kunowice ul. Dworcowa 28 69-100 Słubice, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Słubicach na terenie KSSSE - działki o nr ewid 74/101, 74/102, obręb 3 Słubice (na terenie KSSSE w Słubicach).

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga  

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska  – pokój nr 201

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

16956/2019

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa centrum logistyczno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Słubicach na terenie KSSSE - działki o nr ewid 74/101 oraz 74/102 obręb 3 Słubice

3.

Znak sprawy

WKO.6220.18.2019.AK

4.

Data złożenia

09.09.2019 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Promet Cargo Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 28

69-100 Kunowice 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

tel. 95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-