Porządek XIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 26 września 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.1.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­ przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży- DRUK nr 109,

b)    szczegółowych warunków udzielania nagrody Burmistrza oraz Stypendium Burmistrza Słubic w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży -  DRUK nr 110,

c)     wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach- DRUK nr 111,

d)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne-  DRUK nr 112,

e)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - DRUK nr 113.

 

 

5.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na rok 2019 od 01.01.2019 r . do 30.06.2019 r.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.