INFORMACJA
o możliwości wzięcia udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, którym przysługuje prawo zgłaszania kandydatów.

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz adresy stron internetowych tych komitetów udostępniono na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
W gminie Słubice  - osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa lubuskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin naszego województwa.
W myśl § 4 ust. 1 do 3 uchwały  nr 11/2019 PKW  z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz zmianie tej uchwały wprowadzonej uchwałą nr 79/2019 PKW z dnia 5 sierpnia 2019 r., kandydatem do składu komisji obwodowej, może być, cyt.
„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego
rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.
Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych – określa Postanowienie Nr 254/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2019 r. – udostępniono w BIP.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r.

Pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać kandydatów urzędnikowi wyborczemu, za pośrednictwem urzędu gminy.
W gminie Słubice  - w Urzędzie  Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1,  II piętro, pok. 217 w dniach i godzinach urzędowania.
– zgłoszenia przyjmują: Pani Katarzyna Mintus-Trojan – sekretarz gminy i/lub Pani Barbara Banaśkiewicz – naczelnik WA.
WZÓR -  Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach – udostępniono jako załącznik do tego artykułu.
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach parlamentarnych powołuje Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp.,  w terminie do dnia 23 września 2019 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
• przewodniczący komisji – 500 zł,
• zastępca przewodniczącego – 400 zł,
• członek komisji – 350 zł.

Uwagi:
• samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
• przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.