WI.6220.10.2019.AK                                               Słubice, dnia 23 sierpnia 2019 r.

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018.2081 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 56 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2016.71 ze zm.), w związku z art. 104, 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora P.P.H.U. Wimar Wiesław Polechoński z siedzibą w Słubicach przy ul. 1-go Maja 6, 69-100 Słubice, działając w oparciu o następujące dokumenty:

1) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 czerwca 2019 r., znak: WZŚ.4220.239.2019.KS;

3) opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 14 maja 2019 r., znak: NS.NZ.4540.14.2019;

4) opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  z dnia 9 lipca 2019 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.132.2019.EM

 

orzekam

 

 1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
 2. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1.    zaplecze techniczne, miejsca ma magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;

2.    we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich jakichkolwiek prac należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

3.    w czasie prowadzenia robot budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. 

 1. na granicy działek o nr ewid. 580/2 i 579/6 w miarę możliwości  należy nasadzić pasmo drzew i krzewów szybkorosnących (wysokie, szerokie i zwarte), posadzonych tak, aby się stykały tworząc gęsty masyw, podsadzone krzewami wypełniającymi szczelnie przestrzenie wokół pni, czyli tzw. zielony ekran akustyczny.

 

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 17 kwietnia 2019 r., inwestor P.P.H.U. Wimar Wiesław Polechoński z siedzibą w Słubicach przy ul. 1-go Maja 6, 69-100 Słubice, zwrócił się do Burmistrza Słubic z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Do wniosku dołączono:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia – zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • poświadczoną przez właściwy organ mapę,
 • wypis z rejestru gruntów,

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Słubic, który zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Organ wszczął postępowanie zarówno w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w przedmiotowej sprawie, stosując się tym samym do wymogów zawartych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.      

Analiza inwestycji, zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 56 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wraz z przypadkami zmian dokonywanych w istniejących obiektach, które będą kwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, docelowo są wymienione w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. Tym samym odpowiednikiem planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe, wymienione w § 2 rozporządzenia, zaś za planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uważane będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu było fakultatywne, o których mowa w § 3 rozporządzenia (art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Organ zasięgający opinii przekłada:

-        wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

-        kartę informacyjną przedsięwzięcia;

-        wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r., znak WI.6220.10.2019.AK Burmistrz Słubic zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, przedkładając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną oraz informację o tym, że stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie.

            Pismem z dnia 10 maja 2019 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłyną wniosek Starosty Słubickiego z prośbą o podanie lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

            Pismem z dnia 16 maja 2019 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłyną wniosek Polskiego Związku Działkowców ROD „Jutrzenka” w Słubicach z prośbą o podanie lokalizacji przedmiotowej inwestycji oraz obszaru oddziaływania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 17 czerwca 2019 r., znak: WZŚ.4220.239.2019.KS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 14 maja 2019 r., znak: NS.NZ.4540.14.2019 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wnosi o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 9 lipca 2019 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.132.2019.EM nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

5.    zaplecze techniczne, miejsca ma magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;

6.    we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich jakichkolwiek prac należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

7.    w czasie prowadzenia robot budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. 

            W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Słubic w swoim postanowieniu znak: WI.6220.10.2019.AK z dnia 17 lipca 2019 r. postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Dnia 30 lipca 2019 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłyną wniosek Polskiego Związku Działkowców ROD „Jutrzenka” w Słubicach z uwagami, że:

-        inwestycja znacząco zmienia charakter, narusza sposób dotychczasowego użytkowanych działek, powodując niepowetowane straty dla środowiska w tym roślin i gatunków prawnie chronionych,

-        przedsięwzięcie spowoduje zabudowę powierzchni działek, nawierzchnie będą utwardzone co zasadniczo zmieni warunki wodno – gruntowe na przyległych działkach. Dodatkowo zlokalizowana w planie inwestycyjnym, ograniczenie funkcji istniejącego rowu/kanału melioracyjnego zapewniającego odbiór wód podczas okresowych wylewów rzeki Odry i ulewnych deszczów, spowoduje podwyższenie stanu wód gruntowych z min. działek ogrodowych, wręcz ich zalewaniem. Tereny przyległe do kanału/rowu stanowią rozlewisko, chroniąc przed zalaniem również inne nieruchomości Ponadto lokalizacja dużego parkingu generuje dodatkowe uciążliwości dla terenów ogrodów działkowych w postaci hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza emisją spalin. W planach nie są przewidziane ekrany zielone, które oddzielałyby ogród. Mając na uwadze ochronę terenu działek ogrodowych, gdzie każda zmiana warunków wodno – gruntowych oraz zanieczyszczenia powietrza  ograniczy a nawet spowoduje brak możliwości prowadzenia statutowej działalności jaką jest rozwój ROD w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, należy pamiętać, że to działkowcy na przestrzeni wielu lat, przywrócili społeczności tereny, które dziś mogą ulec degradacji. Naczelnym zadaniem ogrodów działkowych jest ochrona środowiska przyrodniczego, podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia, kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, ochrona przyrody oraz poprawa warunków socjalnych społeczności lokalnych, wobec powyższego sprzeciwiamy się na zlokalizowanie powyższej inwestycji, tym samym wydaniu pozytywnej decyzji środowiskowych przez Burmistrza Miasta Słubic. Jednocześnie wnosimy o przedstawienie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz dyrektora PGW Wody Polskie.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i środowisku morskim, obszarach górskich, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Najbliższym obszarem Natura 2000 są Dolina Środkowej Odry PLB080004 ok 0,3 km, Łęgi Słubickie PLH080013 – 0,3 km. Odległość form ochrony przyrody od terenu lokalizacji przedsięwzięcia oraz charakter działań Inwestora, wykluczają negatywne odziaływania.

Na działkach nie znajdują się elementy zieleni wysokiej i średniej wymagającej usunięcia w związku z prowadzeniem inwestycji. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują ujęcia rzek, obszary przylegające do jezior oraz siedliska lęgowe. Teren znajduje się w obrębie GZWP 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, ze według charakterystyki Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduję się w granicach JCWPd o kodzie GW600040. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do podporu wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą do spożycia średnio powyżej 100m3 wody na dobę. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie RW600017189686, w regionie wodnym Warty. Status tej części wód jest określany jako silnie zmieniona część wód, której stan ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

            Woda opadowa i roztopowa z terenów utwardzonych zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Niepodległości  w Słubicach odprowadzona będzie grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przepust pod ciągiem komunikacyjnym  łączący działki o nr ewid. 580/2 i 579/6 na rowie melioracyjnym (działka o  nr ewid. 558/1) usytuowanym przy ul. Niepodległości, będzie wykonany z rurociągu ze spadkiem w kierunku spływu wody, po uwzględnieniu warstwy odmulenia.  

            Odnosząc się do zarzutu że inwestycja zmieni warunki wodno – gruntowe na przyległych działkach sąsiednich, na tym etapie postępowania brak jest przesłanek do stwierdzenia, czy realizacja inwestycji może przyczynić się do zmiany warunków wodno-gruntowych.  

Organ może odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jedynie w  przypadku:

1.    niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);

2.    odmowy uzgodnienia warunków realizacji bądź wydania negatywnej opinii, przez organy o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy;

3.    braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie (art. 81 ust. 1 ww. ustawy);

4.    gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych (art. 81 ust. 2 ww. ustawy);

5.    jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3 ww. ustawy).

Na granicy działek o nr ewid. 580/2 i 579/6 w miarę możliwości  należy nasadzić pasmo drzew i krzewów szybkorosnących (wysokie, szerokie i zwarte), posadzonych tak, aby się stykały tworząc gęsty masyw, podsadzone krzewami wypełniającymi szczelnie przestrzenie wokół pni, czyli tzw. zielony ekran akustyczny.

Odmowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić wyłącznie na podstawie przesłanek wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w tym przypadku Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Decyzja środowiskowa jest decyzją związaną, co oznacza, że w przypadku wykazania, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko organ powinien uwzględnić wniosek i ustalić środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Stąd też organ nie może powoływać się na pozaustawowe przesłanki odmowy wydania decyzji (jak np. uciążliwy zapach) i w ten sposób ustalać własnych warunków realizacji inwestycji.

Zgodnie z prośba w piśmie z dnia 30 lipca 2019 r. k Polskiego Związku Działkowców ROD „Jutrzenka” w Słubicach, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przesłano pismem z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, nie występuje też w wykazie obiektów, wymienionych w art. 135 ust. 1 w/cyt. Ustawy, dla których mogą być tworzone obszary ograniczonego użytkowania. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko, a wykorzystywanie zasobów naturalnych nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

Przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich skutków działań planowanego projektu, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, stwierdzono brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

            Reasumując, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale również pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po wnikliwej analizie uwarunkowań planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

            Mając na uwadze powyższe postanowiono, jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu (6) lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 17 pkt 1 k.p.a., od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Słubic, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127 a kpa § 1 i 2 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Słubic oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza

 

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowisk

 

 

 

Otrzymują:

1.     Wnioskodawca:

P.P.H.U. Wimar Wiesław Polechoński

ul. 1-go Maja 6

69-100 Słubice 

2.     A/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 201

 

Załącznik do decyzji nr WI.6220.10.2019.AK

 

CHARAKTERYSTYKA

CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

 

Zgodnie z wymogami z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji nr WI.6220.10.2019.AK o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane zawarte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego przez inwestora  P.P.H.U. Wimar Wiesław Polechoński z siedzibą w Słubicach przy ul. 1-go Maja 6, 69-100 Słubice

 

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

-        budowę 6 budynków o 8 pełnych kondygnacjach bez podpiwniczenia,

-        budowę dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych o długości do 1,3 km,

-        budowę parkingów dla pojazdów osobowych (wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych) o pow. do 1,5 ha,

-        budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami oraz z przyłączami o długości do 0,5 km,

-        budowę systemu odwodnienia dróg – budowę kanalizacji deszczowej długości do 1,0 km z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji wód deszczowych poprzez system separatorów,

-        budowę sieci wodociągowej z przyłączami o długości do 0,5 km,

-        budowę 2 przepustów łączących dz. nr 580/2 i 579/6 na rowie melioracyjnym – dz. nr 558/1.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w centralnej części miasta Słubice na terenach byłego boiska i terenach zielonych, na działkach o nr ewidencyjnych 580/2, 579/6 i 558/1. W najbliższym otoczeniu znajduje się: od zachodniej strony w odl. 30m budynki mieszkalne wielorodzinne, od północnej strony usytuowane są budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, od południowej strony zlokalizowany jest zespół garaży, od wschodniej strony znajduje się zespół budynków elektrociepłowni.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Będą to oddziaływania charakterystyczne dla robót budowlanych. Podstawowymi uciążliwościami będą emisje hałasu i zanieczyszczeń do powietrza o charakterze niezorganizowanym, których źródłem będą urządzenia i maszyny budowlane. Powstawać będą odpady zaliczane do grup 15 i 17 Katalogu odpadów, które zagospodarowywane będą zgodnie z przepisami odrębnymi. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter lokalny i krótkookresowy, ograniczony do czasu trwania robót budowlanych.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia związany będzie zarówno z oddziaływaniem akustycznym na środowisko, jak i emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Funkcjonowanie planowanej inwestycji związane będzie głównie z emisją niezorganizowaną, której źródłem będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów. Ponadto poruszające się po omawianym terenie pojazdy emitować będą hałas. Wszystkie budynki ogrzewane będą z sieci ciepłowniczej. Planowane obiekty zasilane będą z sieci wodociągowej. Ścieki odprowadzenie będą do sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Niepodległości w m. Słubice. Wody deszczowe poprzez separator trafiać będą do kanalizacji deszczowej. 

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia brak jest przesłanek do uznania, iż oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak i emisji hałasu będą znaczące. Z tych samych względów wyklucza się możliwość kumulacji oddziaływań. Ścieki natomiast odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zamierzenie inwestycyjne nie jest także związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

 Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Bezpośrednie emisje zanieczyszczenia środowiska związane z eksploatacją rozpatrywanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w zakresie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienią się w sposób wyraźnie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie skutków krótko-, średnio- czy długoterminowych. Inwestycja nie będzie wpływała na bioróżnorodność biologiczną.

 

 

 

z up. Burmistrza

 

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska