Porządek XIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 29 sierpnia 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.10.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

  1. Uroczyste wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dyplomów i listów gratulacyjnych rodzicom.

 

  1. Uroczyste wręczenie podziękowań, gratulacji dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.

 

4.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokołach z poprzednich sesji.  

 

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­ zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019- DRUK nr 93,

b)     zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice - DRUK nr 94,

c)    uchylenia uchwały Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Słubice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Słubice - DRUK nr 95,

d)     o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 - DRUK nr 96,

e)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu -DRUK nr 97,

f)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienia od przetargowego trybu ich zawarcia  -DRUK nr 98,

g)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 99,

h)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu -DRUK nr 100,

i)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu–DRUK nr 101,

j)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu –DRUK nr 102,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu–DRUK nr 103,

l)       o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami –DRUK nr 104,

m)  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej –DRUK nr 105,

n)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kostrzyńsko –Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach –DRUK nr 106,

o)    skargi na działanie organu wykonawczego –DRUK nr 107,

p)    udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Słubice –DRUK nr 108.  

 

 

7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 oraz przygotowanie jednostek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.

 

8.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

9.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

11. Zamknięcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.