WI.6220.10.2019.AK                                         

Słubice, dnia 17 lipca 2019 r.

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.), art. 63 ust. 2 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018.2081 ze zm., zwaną dalej ustawą OOŚ) oraz § 3 ust. 1 pkt 53 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2016.71) po rozpatrzeniu wniosku inwestora P.P.H.U. Wimar Wiesław Polechoński z siedzibą w Słubicach przy ul. 1-go Maja 6, 69-100 Słubice

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

 

Uzasadnienie

 

Dnia 17 kwietnia 2019 r., inwestor P.P.H.U. Wimar Wiesław Polechoński z siedzibą w Słubicach przy ul. 1-go Maja 6, 69-100 Słubice, zwrócił się do Burmistrza Słubic z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcia takie jak:

1.    zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

2 ha na obszarach innych niż na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

należą do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.  

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy OOŚ, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego.

       Organ zasięgający opinii przekłada:

-        wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

-        kartę informacyjną przedsięwzięcia;

-        wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r., znak WI.6220.10.2019.AK Burmistrz Słubic zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, przedkładając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną oraz informację o tym, że stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie.

            Pismem z dnia 10 maja do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłyną wniosek Starosty Słubickiego z prośbą o podanie lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

            Pismem z dnia 16 maja do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłyną wniosek Polskiego Związku Działkowców ROD „Jutrzenka” w Słubicach z prośbą o podanie lokalizacji przedmiotowej inwestycji oraz obszaru oddziaływania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 17 czerwca 2019 r., znak: WZŚ.4220.239.2019.KS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 14 maja 2019 r., znak: NS.NZ.4540.14.2019 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wnosi o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 9 lipca 2019 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.132.2019.EM nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1.    zaplecze techniczne, miejsca ma magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;

2.    we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich jakichkolwiek prac należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

3.    w czasie prowadzenia robot budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

-        budowę 6 budynków o 8 pełnych kondygnacjach bez podpiwniczenia,

-        budowę dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych o długości do 1,3 km,

-        budowę parkingów dla pojazdów osobowych (wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych) o pow. do 1,5 ha,

-        budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami oraz z przyłączami o długości do 0,5 km,

-        budowę systemu odwodnienia dróg – budowę kanalizacji deszczowej długości do
1,0 km z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji wód deszczowych poprzez system separatorów,

-        budowę sieci wodociągowej z przyłączami o długości do 0,5 km,

-        budowę 2 przepustów łączących dz. nr 580/2 i 579/6 na rowie melioracyjnym – dz. nr 558/1.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w centralnej części miasta Słubice na terenach byłego boiska i terenach zielonych, na działkach o nr ewidencyjnych 580/2, 579/6 i 558/1. W najbliższym otoczeniu znajduje się: od zachodniej strony w odl. 30m budynki mieszkalne wielorodzinne, od północnej strony usytuowane są budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, od południowej strony zlokalizowany jest zespół garaży, od wschodniej strony znajduje się zespół budynków elektrociepłowni.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i środowisku morskim, obszarach górskich, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Najbliższym obszarem Natura 2000 są Dolina Środkowej Odry PLB080004 ok 0,3 km, Łęgi Słubickie PLH080013 – 0,3 km. Odległość form ochrony przyrody od terenu lokalizacji przedsięwzięcia oraz charakter działań Inwestora, wykluczają negatywne odziaływania.

Na działkach nie znajdują się elementy zieleni wysokiej i średniej wymagającej usunięcia w związku z prowadzeniem inwestycji. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują ujęcia rzek, obszary przylegające do jezior oraz siedliska lęgowe. Teren znajduje się w obrębie GZWP 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, ze według charakterystyki Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduję się w granicach JCWPd o kodzie GW600040. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do podporu wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą do spożycia średnio powyżej 100m3 wody na dobę. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie RW600017189686, w regionie wodnym Warty. Status tej części wód jest określany jako silnie zmieniona część wód, której stan ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Będą to oddziaływania charakterystyczne dla robót bu dowlanych. Podstawowymi uciążliwościami będą emisje hałasu i zanieczyszczeń do powietrza o charakterze niezorganizowanym, których źródłem będą urządzenia i maszyny budowlane. Powstawać będą odpady zaliczane do grup 15 i 17 Katalogu odpadów, które zagospodarowywane będą zgodnie z przepisami odrębnymi. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter lokalny i krótkookresowy, ograniczony do czasu trwania robót budowlanych.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia związany będzie zarówno z oddziaływaniem akustycznym na środowisko, jak i emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Funkcjonowanie planowanej inwestycji związane będzie głównie z emisją niezorganizowaną, której źródłem będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów. Ponadto poruszające się po omawianym terenie pojazdy emitować będą hałas. Wszystkie budynki ogrzewane będą z sieci ciepłowniczej. Planowane obiekty zasilane będą z sieci wodociągowej. Ścieki odprowadzenie będą do sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Niepodległości w m. Słubice. Wody deszczowe poprzez separator trafiać będą do kanalizacji deszczowej.  

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia brak jest przesłanek do uznania, iż oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak i emisji hałasu będą znaczące. Z tych samych względów wyklucza się możliwość kumulacji oddziaływań. Ścieki natomiast odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zamierzenie inwestycyjne nie jest także związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

 Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Bezpośrednie emisje zanieczyszczenia środowiska związane z eksploatacją rozpatrywanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w zakresie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienią się w sposób wyraźnie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie skutków krótko-, średnio- czy długoterminowych. Inwestycja nie będzie wpływała na bioróżnorodność biologiczną.

            Reasumując, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale również pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po wnikliwej analizie uwarunkowań planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Od postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza

 

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Wnioskodawca:

P.P.H.U. Wimar Wiesław Polechoński

ul. 1-go Maja 6

69-100 Słubice 

2.     A/a

 

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach
  3. Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 201