Słubice, dnia 4 czerwca 2019 r.

WI.6220.3.2018.AK

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko  (t.j. Dz.U.201.2081 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 35, 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2016.71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Citronex I Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu, w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Łukasz Biernacki

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1

pod następującymi warunkami:

1.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa stacji paliw płynnych na działce nr 720/1 obręb Słubice, miasto Słubice.

2.    Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

2.1.   W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej podczas realizacji przedsięwzięcia prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (między 6.00 – 22.00).

2.2.   W fazie realizacji przedsięwzięcia zaplecze budowy zlokalizować na terenie utwardzonym, już zagospodarowanym, a substancje mogące zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne przechowywać w szczelnych pojemnikach.

2.3.   Podczas prac rozbiórkowych i załadunku materiałów pylących z rozbiórki stosować kurtyny wodne lub inne formy rozpylania wody w celu ograniczenia pylenia.

2.4.   Wody opadowe i roztopowe pochodzące z utwardzonych, powierzchni dróg i placów po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej.

2.5.   Wody opadowe i roztopowe pochodzące z połaci dachowych odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej.

2.6.   Ścieki bytowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.

2.7.   Ścieki przemysłowe z utwardzonej powierzchni pod wiatą nad dystrybutorami po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.

2.8.   Należy utrzymywać w stanie sprawności i poddawać okresowej kontroli urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gleby, a następnie do wód i do ziemi (separatory, osadnik piasku).

2.9.   Wodę pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.

3.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym:

3.1.   Zainstalować 3 zbiorniki paliw płynnych, stalowe, podziemne, dwupłaszczowe
z monitoringiem, dwukomorowe o łącznej pojemności każdego zbiornika 70 m3.

3.2.   Zainstalować maszty oddechowe ze zbiorników z każdej komory ponad poziom terenu na wysokości 4 m i średnicy wylotu 0,05 m.

3.3.   Zainstalować 5 dystrybutorów modułowych, dwustronnych, z systemem odsysania oparów.

3.4.   Zainstalować 1 dystrybutor do wydawania autogazu LPG, dwustronne, 2 wężowe.

3.5.   Zainstalować 1 zbiornik autogazu LPG: stalowy, podziemny o pojemności 9 m3.

3.6.   Do ogrzewania budynku stacji paliw zastosować kocioł gazowy o mocy max. 50 kW. Spaliny odprowadzać emitorem stalowym o wysokości 6 m i średnicy wylotu 0,15 m.

3.7.   Zainstalować odkurzacz o mocy akustycznej max. 75 dB.

3.8.   Zainstalować kompresor o mocy akustycznej max. 63 dB.

3.9.   Zainstalować wentylator dachowy na budynku stacji paliw o mocy akustycznej max. 70 dB.

3.10.  Uszczelnić teren przeznaczony do przyjmowania i dystrybucji paliw, a także drogi dojazdowe do stanowisk tankowania, a także place manewrowe.

3.11.  Zastosować separator substancji ropopochodnych oczyszczający wody opadowe
z terenów utwardzonych i uszczelnionych
.

4.    Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie:

4.1.   oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;

4.2.   postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

5.    Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny w porze dnia i nocy. Pomiary wykonać po upływie 3 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić Burmistrzowi Słubic w terminie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Pomiary hałasu przeprowadzić, przez akredytowane laboratorium, w czasie pracy wszystkich źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie stacji paliw, podczas normalnego ruchu komunikacyjnego, na punkcie referencyjnym usytuowanym na terenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej, tj. działki nr 724/3, 721/3, 697/20 obręb Słubice, miasto Słubice.

6.    Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 13 marca 2018 r. inwestor Citronex I Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu, w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Łukasz Biernacki, zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Słubic o  wszczęcie postępowania i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z  planowaną inwestycją przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Słubic, który zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Organ wszczął postępowanie zarówno w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w przedmiotowej sprawie, stosując się tym samym do wymogów zawartych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.      

Planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wraz z przypadkami zmian dokonywanych w istniejących obiektach, które będą kwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, docelowo są wymienione w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. Tym samym odpowiednikiem planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe, wymienione w § 2 rozporządzenia, zaś za planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uważane będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu było fakultatywne, o których mowa w § 3 rozporządzenia (art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 35, 36 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w związku z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatem stanowi planowane przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 przywołanej powyżej ustawy.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Organ zasięgający opinii przekłada:

  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii
    w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia ustalono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 64 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy o ooś).

Pismem z dnia 23 marca 2018 r., znak WI.6220.3.2018.AK organ właściwy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, przedkładając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną oraz informację o tym, że stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie.

           Pismem z dnia 6 kwietnia 2018 r., znak: NZ 772-6-6/18 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wydał opinię sanitarną, że nie wnosi o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r., znak WZŚ.4240.80.2018.AJ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia zgodny z art. 66 ustawy o ooś. 

Pismem z dnia 2 maja 2018 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.109.2018.EM Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania opinii w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.109.2018.EM Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągniecia przez nie celów środowiskowych.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Słubic w swoim postanowieniu znak: WI.6220.3.2018.AK z dnia 14 czerwca 2018 r. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1, z opracowaniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy ooś.

W dniu 25 października 2018 r. wpłyną raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 5 listopada 2018 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 oraz art. 33 ustawy ooś Burmistrz Słubic podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1.

Obwieszczenie zostało skutecznie podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słubicach i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym oraz dyrektorem zarządu zlewni wód polskich.

Pismem z dnia 22 listopada 2018 r., znak: WZŚ.4221.66.2018.AJ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wezwał Burmistrza Słubic o dokonanie klasyfikacji akustycznej, tj. padanie faktycznej funkcji terenów. Pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. Burmistrz Słubic udzielił odpowiedzi.

Pismem z dnia 26 listopada 2018 r., znak: WZŚ.4221.66.2018.AJ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wezwał wnioskodawcę do złożenia pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu. Wnioskodawca pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r. udzielił odpowiedzi.

Postanowieniem, znak: WZŚ.4242.66.2018.JK, z dnia 9 maja 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz określił jej warunki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wydał opinie znak: NZ 7721-6-5/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., którą pozytywnie opiniuje w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przedmiotowe przedsięwzięcie.

Postanowieniem, znak: PO.ZZŚ.1.435.109.2018.KW, z dnia 22 sierpnia 2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz określił jej warunki.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, strony nie wniosły wniosków i uwag.

Mając na uwadze art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) stwierdza się, że planowana stacji paliw nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym bardziej do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ww. ustawy o ooś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie.

Ponadto ze względu na lokalny charakter oddziaływania, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz lokalizację inwestycji w znacznej odległości od granic państwa, a także zakres oddziaływania ograniczony do granic działki objętej inwestycją, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W ramach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w tym w szczególności na klimat akustyczny, zgodnie z obowiązkiem nałożonym w punkcie 5 niniejszego postanowienia, należy przedstawić analizę porealizacyjną, w ramach której ma nastąpić porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Wykonana analiza pozwoli na stwierdzenie, czy standardy jakości środowiska na tych terenach przy zastosowaniu rozwiązań technicznych zostaną zachowane oraz w razie ich przekroczenia wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.

Ze względu na rodzaj inwestycji nie ma także podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu (6) lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Słubic, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Słubic oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

  1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405 ze zm.)

 

z up. Burmistrza

 

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

1.     Wnioskodawca:

Citronex I Sp. z o.o. 

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64

59-900 Zgorzelec

2.     Pełnomocnik:

Łukasz Biernacki 

ul. Mickiewicza 18/16

69-100 Słubice

3.     A/a

Do wiadomości:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach

3.     Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 201.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji nr WI.6220.3.2018.AK

 

CHARAKTERYSTYKA

CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

 

Zgodnie z wymogami z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji nr WI.6220.3.2018.AK o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane zawarte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego przez inwestora Citronex I Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu, w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Łukasz Biernacki

 

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw płynnych na działce nr 720/1 obręb Słubice, miasto Słubice.

Analizowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.

Na podstawie całego zgromadzonego materiału dowodowego ustalono co następuje:

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać m.in.:

-        rozbiórkę budynku,

-        pawilon stacji paliw z częścią sklepową;

-        3 zbiorniki magazynowe podziemne, dwukomorowe, dwupłaszczowe o pojemności całkowitej  70 m3 każdy;

-        1 zbiornik na gaz płynny o pojemności 9 m3;

-        1 zbiornik na dodatek AdBlue;

-        5 dystrybutorów dwustronnych na paliwo płynne;

-        1 dystrybutor na gaz płynny;

-        1 dystrybutor na dodatek AdBlue;

-        wiatę nad dystrybutorami;

-        odkurzacz, kompresor;

-        drogę wewnętrzną wraz z placem manewrowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Powierzchnia działki wynosi 3240 m2, w wyniku realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 2740 m2. Stacja paliw będzie funkcjonować całodobowo.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie wynikało przede wszystkim z rozbiórki budynku 3. kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy ok. 300 m2. Istotne oddziaływanie będzie związane z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem ciężkiego sprzętu. Mając to na względzie, wskazano w punktach 2.1 i 2.2 warunki w celu zapewnienia ochrony gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami oraz ochrony przed emisją hałasu do środowiska. W związku z przewidywanymi uciążliwościami akustycznymi nałożono obowiązek prowadzenia prac wyłącznie w porze dziennej. Dodatkowo w celu maksymalnego ograniczenia pylenia podczas prac rozbiórkowych nałożono obowiązek stosowania kurtyn wodnych lub innych form, np. rozpylania strumieniowego – punkt 2.3.

W trakcie analizy rozwiązań technologicznych zidentyfikowano najważniejsze problemy mogące wystąpić w związku z planowanym przedsięwzięciem. Stwierdzono,
że projektowana inwestycja może potencjalnie oddziaływać na takie elementy środowiska jak: powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, gleba, wody podziemne.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie wynikało z emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego, której źródłem będzie zorganizowana emisja ze stanowisk zlewowo-oddechowych, a także niezorganizowana emisja spalin z pojazdów poruszających się po terenie stacji paliw. Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego uwzględniono 6 emitorów zamkniętych – odpowietrzacze zbiorników z benzyną i ON, zlokalizowane na wysokości 4 m n.p.t. i średnicy 0,05 m, 1 emitor odprowadzający spaliny w kotła gazowego. W obliczeniach uwzględniono także emisję niezorganizowanej – spaliny z pojazdów poruszających się po terenie stacji paliw. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wykonano zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Po szczegółowej analizie inwestycji w zakresie jej wpływu na powietrze atmosferyczne, w tym przedstawionego prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez emitory zidentyfikowane na terenie przedsięwzięcia wykazano, że przy zastosowaniu wskazanych w postanowieniu warunków określających wyposażenie stacji paliw, tj. punkty 3.1 – 3.6, szacuje się, że działalność projektowanej stacji nie będzie uciążliwa po względem zanieczyszczenia powietrza – nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Przedsięwzięcie będzie powodować emisję hałasu. Na poziom dźwięku w środowisku będą wpływać następujące emitory: kompresor, odkurzacz, wentylator i przede wszystkim ruch komunikacyjny. Po szczegółowej analizie inwestycji w zakresie jej wpływu na klimat akustyczny, uznano, że przy zastosowaniu wskazanym w postanowieniu warunków, określających wyposażenie stacji paliw tj., punkty 3.7 – 3.9, jej działalność nie przekroczy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w porze dnia i nocy na terenach podlegających ochronie akustycznej (tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia), określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Wyniki analizy wykazały, że na punktach referencyjnych zlokalizowanych w miejscu najbliżej położonych budynków mieszkalnych uzyskano wartości poziomu hałasu:

-        w ciągu dnia w wysokości 47,3 dB (P1 działka nr 697/20), 47,1 dB (P2 działka nr 721/4) i 53,6 dB (P3 działka nr 724/7) - są to wartości poniżej dopuszczalnego poziomu wynoszącego 55 dB dla pory dnia;

-        w ciągu nocy w wysokości 37,6 dB (P1 działka nr 697/20), 37,3 dB (P2 działka nr 721/4) i 43,4 dB (P3 działka nr 724/7) - są to wartości poniżej dopuszczalnego poziomu wynoszącego 45 dB dla pory nocy.

Należy mieć na uwadze, iż przedstawione analizy mają charakter szacunkowy oparty o przyjętą metodykę i założenia techniczne oraz jak każda prognoza, obarczona jest marginesem niepewności (obliczony poziom hałasu jest niższy niż 3 dB). Uzyskane wyniki poziomów hałasu w punkcie referencyjnym P3, zawierają się w przedziale niepewności pomiaru zarówno dla pory dnia jak i nocy. Z tego też względu, zasadnym jest przeprowadzenie analizy porealizacyjnej w zakresie rzeczywistego oddziaływania akustycznego w trakcie funkcjonowania zakładu po jego rozbudowie – warunek wskazany w punkcie 5.

Ponadto, przedsięwzięcie będzie źródłem powstawania odpadów. Ze względu
na specyfikę prowadzonej działalności powstawać będą zarówno odpady niebezpieczne, jak i odpady inne niż niebezpieczne. Odpady zostaną poddane wstępnej segregacji, czasowo magazynowane w odpowiednio przystosowanych i opisanych kontenerach lub pojemnikach, a następnie będą przekazywane właściwym podmiotom w celu odzysku.

Na terenie przedsięwzięcia powstawać również będą następujące rodzaje ścieków:

-        ścieki przemysłowe o charakterze ścieków bytowych – odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej,

-        ścieki przemysłowe z utwardzonej powierzchni pod wiatą nad dystrybutorami po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych – odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej.

Natomiast:

-        wody opadowe i roztopowe pochodzące z utwardzonych, powierzchni dróg i placów po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane będą sieci kanalizacji deszczowej,

-        wody opadowe i roztopowe pochodzące z połaci dachowych budynków odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej.

Projektowane przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Zastosowany sposób rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej zapewni ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przy spełnieniu określonych w sentencji niniejszego postanowienia warunków w punktach 2.4 – 2.9 oraz 3.1, 3.5 i 3.11.

W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego zastosowane zostaną dwupłaszczowe zbiorniki magazynowe. Ponadto miejsca dystrybucji paliw i spustu paliw z autocysterny do zbiorników magazynowych będzie posiadać szczelną betonową nawierzchnię – punkt 3.10.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono, że proponowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, leśnych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie planuje się zlokalizować na terenie zabudowanym. Planowany do rozbiórki budynek  3. kondygnacyjny, murowany, o powierzchni zabudowy ok. 300 m2, obecnie nieużytkowany, to zabytek wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod pozycją 281 – załącznik do Zarządzenia Nr 160/2015 Burmistrza Słubic z dnia 26 czerwca 2015 r. W najbliższym sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dodatkowo teren realizacji przedsięwzięcia z trzech stron otoczony jest bezpośrednio lub pośrednio 3 ulicami, tj.: 1. Maja, Konopnickiej i Kościuszki. To drogi krajowe, które determinują klimat akustyczny tego terenu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach sieci Natura 2000, a także pozostałych terenach objętych formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione. W odległości ok. 30 m znajduje się obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013 i obszar specjalne ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy właściwego stanu ochrony, jak również nie wpłynie znacząco na integralność oraz spójność obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie głównego zbiornika wód podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”. Z uwagi, iż nie wymaga poboru wód podziemnych nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na stan ilościowy wód podziemnych tego zbiornika. Inwestycja nie powinna również negatywnie oddziaływać na stan jakościowy wód ww. GZWP, gdyż paliwa magazynowane będą w szczelnych zbiornikach podziemnych wyposażonych w urządzenia zabezpieczające przed ewentualnymi wyciekami podczas ich napełniania oraz w instalacje kontrolno – pomiarową i układ detekcji umożliwiający lokalizację niekontrolowanych wycieków.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U.2016.1967), planowana inwestycja położona zostanie na terenie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie RW600017189686, w regionie wodnym Warty. Status tej części wód jest określany jako silnie zmieniona część wód, której stan ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Analizowany teren położony jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych nr 40 o europejskim kodzie JCWPd PLGW600040. Ocena stanu ilościowego i chemicznego JCWPd jest oceniana jako dobra. Ocena ryzyka nie osiągniecia celów środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd jest niezagrożona. Zgodnie z planem dla ww. JCWPd celem środowiskowym jest; dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny.

Ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia w odległości ok. 190 i 390 m od dwóch istniejących stacji paliw położonych w ciągu ulicy 1. Maja, przeanalizowano prawdopodobieństwo kumulowania się oddziaływań z łącznie 3 stacji paliw. Oszacowano, że  oddziaływanie z tych instalacji będzie niskie.

            Z tych samych względów przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ewentualne zmiany klimatu. Brak będzie znaczącej emisji gazów cieplarnianych, inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów.

Przedsięwzięcie nie jest także związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny.

Podsumowując, przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska wykazała, że inwestycja pn. „Budowa stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1. Maja, dz. nr ewid. 720/1nie będzie miała znaczącego wpływu na poszczególne elementy środowiska zarówno na etapie realizacji, jak i jego eksploatacji.

 

 

z up. Burmistrza

 

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska