Porządek X Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 30 maja 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.7.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Uroczyste wręczenie stypendiów sportowych, nagród pieniężnych i wyróżnień.

 

3.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­zmiany uchwały Nr LV/431/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia usług w zakresie komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Słubice - DRUK nr 66,

b)     zmiany uchwały Nr XXVII/209/25012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - DRUK nr 67,

c)     zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - DRUK nr 68,

d)     nadania nazwy „Osiedle Grafitowe” dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Kunowice-obręb 8,gm.Słubice- DRUK nr 69,

e)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne -DRUK nr 70,

f)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w Słubicach -DRUK nr 71.

g)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 72.

h)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienia od przetargowego trybu ich zawarcia –DRUK nr 73.

i)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 74.

 

 

6.    Informacja SOSiR Słubie na temat podjętych działań w zakresie sportu i rekreacji w roku 2018 i plany na kolejne lata.

 

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

8.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

10. Zamknięcie X Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.