Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Słubice

od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9 tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 ze zm.), gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1)    możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2)    potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowania odpadami komunalnymi,

3)    kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

4)    liczby mieszkańców,

5)    liczby właścicieli nieruchomości, wobec których gmina podjęła działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

6)    ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy oraz ilość odpadów komunalnych z terenu gminy przeznaczonych do składowania.

Celem analizy jest weryfikacja roku kalendarzowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Słubice.

Przedmiotowa analiza dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Analizowanym roku  Gmina Słubice objęła systemem gospodarki odpadami nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Odpady odbiera firma wyłoniona w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, przy ul. Krótkiej 8.

Właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  obowiązywał selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:  

1) papier;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne – metale;

4) zielone i bioodpady;

5) zmieszane.  

Ponadto posiadacze odpadów komunalnych z terenu gminy Słubice zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, itp.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.

W/w wymienione odpady mieszkańcy gminy mogą również dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Słubicach przy ul. Krótkiej 8.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych, zgodnie z harmonogramem.

Przeterminowane leki mieszkańcy Gminy mogą przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach na terenie Słubic.

Na terenie Gminy Słubice rozstawione są kontenery na odzież.

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości określał Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XX/179/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.

 

1.    Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Zgodnie z „Aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”, który przyjęty został uchwała Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego nr XXIX/448/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Gmina Słubice wchodzi w skład regionu centralnego gospodarki odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne z terenu Gminy Słubice, kierowane były do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Kunowicach. Sposób postępowania z odpadami odebranymi z terenu gminy jest zgodny z założeniami ustawy o odpadach oraz „Aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.

 

2.    Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

Moce przerobowe w/w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniły ciągły odbiór i nieprzerwane zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Słubice, wobec czego, w terminie, który obejmuje niniejsze opracowanie Gmina Słubice nie miała potrzeby realizowania zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

3.    Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

 

W związku z realizowaniem gospodarki odpadami w terminie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Gmina Słubice poniosła następujące koszty:

·         odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice – 3 792 329,18 zł;

·         prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Słubicach – 376 254,39 zł;

·         odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków  - 2 734,80 zł.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. do budżetu gminy wpłynęło z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 5 322 293,70 zł.

 

4.    Liczba mieszkańców.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Słubice zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 20 297 mieszkańców.

 

5.    Ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy oraz informacja na temat odpadów komunalnych z terenu gminy przeznaczonych do składowania.

 

W terminie objętym analiza z terenu Gminy Słubice zebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych:

 

Tabela 1. Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2. Ilość i rodzaje odpadów przyjętych do PSZOK od mieszkańców Gminy Słubice. 

Tabela nr 3. Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych i poddanych recyklingowi odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy.

Ilości odpadów wynikają ze sprawozdań składanych przez przedsiębiorców odbierających odpadów odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w roku 2018.

 

W 2018 r. Gmina Słubice osiągnęła następujące poziomy z zakresu:

-        recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 62,5 % (przy minimalnym dopuszczalnym poziomie 30%),

-        recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 97,7 % (przy minimalnym dopuszczalnym poziomie 50%),

-        ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do ponownego składowania: 0% (przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie 40%).