Porządek VIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 25 kwietnia 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.5.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu - DRUK nr 59,

b)    przyznania nagród pieniężnych i stypendiów sportowych - DRUK nr 60,

c)    zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK nr 61,

d)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącego cmentarza komunalnego w Słubicach oraz jego poszerzenia wraz z terenami przylegającymi - DRUK nr 62,

e)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice -DRUK nr 63,

f)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne -DRUK nr 64.

 

5.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

 

6.    Informacja ZUWŚSp.z o.o. w Słubicach na temat realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”.

 

7.    Raport z monitoringu gminnego programu rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023.

 

8.    Sprawozdanie z działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za rok 2018 oraz informacja OPS Słubice na temat działalności statutowej.

9.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

10. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

12. Zamknięcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.