Porządek VII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 28 marca 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.4.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokołach z poprzednich sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019 - DRUK nr 45,

b)    zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice - DRUK nr 46,

c)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia - DRUK nr 47,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - DRUK nr 48,

e)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienia od przetargowego trybu ich zawarcia  -DRUK nr 49,

f)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne  -DRUK nr 50,

g)    zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Słubice –DRUK nr 51,

h)   planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice –DRUK nr 52,

i)     ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice –DRUK nr 53,

j)      określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice –DRUK nr 54,

k)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słubice dla Klastra Energii „energyREGION Rzepin” –DRUK nr 55,

l)     przyjęcia :Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice na rok 2019” –DRUK nr 56.

 

 

5.    Podsumowanie Kampanii Ekologicznej „Eko młodzi gniewni”.

 

6.    Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Słubice.

 

7.    Raport z monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju gminy Słubice na lata 2016-2023

 

8.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

9.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

11. Zamknięcie VII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.