Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa  i ochrony ludności.