BS.524.4.2019.MNS

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ SŁUBIC
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2019 r.


Rodzaj zadania: Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursów dostępne są pod tym odnośnikiem:

WZORY