BS.524.2.2019.MNS

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ SŁUBIC
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2019 r.


Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursów dostępne są pod tym odnośnikiem:

WZORY