BS.524.3.2019.MNS

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ SŁUBIC
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 roku.

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursów dostępne są pod tym odnośnikiem:

WZORY