Porządek IV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 31 stycznia 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.1.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z konsultacji społecznych  sprawie zmian statutów sołectw gminy Słubice przeprowadzonych w terminie od 12 grudnia 2018 r, do 11 stycznia 2019 r. 

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach - DRUK nr 18,

b)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 - DRUK nr 19,

c)    wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Słubicach do nowego składu Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice - DRUK nr 20,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne - DRUK nr 21,

e)    zmiany uchwały Nr LVII/455/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek zlokalizowanych w Świecku, gmina Słubice oraz dla części działki zlokalizowanej w Słubicach przy osiedlu Krasińskiego -DRUK nr 22,

f)     nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice -DRUK nr 23.

 

5.    Informacja Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa i porządku w gminie oraz plan działania na bieżący rok. 

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie IV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.