Porządek III Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 20 grudnia 2018 r., godz. 14:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.15.2018.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 3 lat -DRUK nr 12,

b)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Słubice na 2019 rok  –DRUK nr 13,

c)    powołania wspólnej Komisji Integracji Europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i Frankfurcie n/O –DRUK nr 14,

d)    uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 –DRUK nr 15,

e)    Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 16.

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

8.    Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.