w sprawie przekazania lokalu niemieszkalnego w administrowanie