WI.6220.21.2018.JC

  Słubice, dnia 27 listopada 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018.2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018.2081) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKN „ORLEN” S.A.,  z siedzibą ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez pełnomocnika Panią  Marzenę Majchrzak, dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie instalacji do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych dla planowanej budowy stacji paliw PKN „ORLEN”S.A. w miejscu istniejącej przeznaczonej do rozbiórki położonej w miejscowości Słubice (69-100) przy ul. 1-go Maja 30, na działkach o nr ewid.728/2. 728/1., obręb 1 Słubice.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2  Kodeksu Postepowania Administracyjnego, w toku postepowania strony oraz ich przedstawicie i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić Burmistrza Słubic o każdej zmianie swojego dresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczanie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jagoda Sadowska Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2034, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 204