WI.6220.6220.10.2018.JC                                                                                                                                                                                                   Słubice,16 listopada 2018r.

 

                                  

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SŁUBIC

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096)

                                                                                                                                        BURMISTRZ SŁUBIC

zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2018 r. została wydana decyzja znak: WI.6220.10.2018.JC w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wewnętrznych wraz z parkingami, uzbrojeniem oraz infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1405/2, obręb 1 Słubice.

            Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 – Wydział Inwestycji I Ochrony Środowiska, pokój 204 (tel.95 737 20 34) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie w/w terminu.