w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Słubice przeznaczonego do sprzedaży