WI.6220.10.2018.JC                                                   

Słubice, dnia 5 listopada 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.) zawiadamia się o zakończeniu postępowania.

Przed wydaniem decyzji prosi się o zapoznanie i wypowiedzenie w sprawie zebranych materiałów i dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  budowie dróg wewnętrznych wraz z parkingami, uzbrojeniem oraz infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1405/2, obręb 1 Słubice.

W związku z powyższym informuję, iż w toku prowadzonego postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

            Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu stosownej decyzji.

Sprawę prowadzi: Jagoda Sadowska

 Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2034, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska - pokój nr 204