Słubice, dnia 30 października 2018 r.

WI.6220.4.2018.AK                                               

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Mają na uwadze art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405) podaję się do publicznej wiadomości, że dnia 24 października 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji na dz. nr ewid. 191, obręb Nowy Lubusz, do mechanicznego przetwarzania gruzu budowlanego w celu dalszego wykorzystywania.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek firmy ROEL Sp. z o.o. z siedziba w Nowym Lubuszu 8, 69-100 Słubice.

            Uprzejmie informujemy, że dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduję się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 201.

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska – od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.  

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 201.