WI.6220.18.2018.AK                                                     

Słubice, dnia 18 października 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora NEO Energy Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu której na mocy pełnomocnictwa działa Małgorzata Czajka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Instalacji do zbierania, przesyłania i spalania biogazu składowiskowego z odzyskiem energii elektrycznej i jako opcji cieplnej w kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kunowicach związana z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) wytwarzające energię elektryczną w jednostce kogenaracji z wykorzystaniem silnika spalinowego jako jednostki wytwórczej (technologia SSP), z zastosowaniem jako paliwa biogazu składowiskowego".

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 201