BURMISTZ SŁUBIC

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

 WI.6220.10.2018.JC                                          

Słubice, dnia 24 września 2018 r.

 

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.), art. 63 ust. 2 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 35 i 36, 37, 52 i 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2016.71) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Kastel Investment Sp. z o. o. Komes, Spółka Komandytowa z siedzibą ul. F. Rzeźniczaka 3A, 65-119 Zielona Góra reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Barnarda Jasiewicza,

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wewnętrznych wraz z parkingami, uzbrojeniem oraz infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1405/2, obręb 1 Słubice.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 30 lipca 201 r. inwestor Kastel Investment Sp. z o. o. Komes, Spółka Komandytowa z siedzibą ul. F. Rzeźniczaka 3A, 65-119 Zielona Góra reprezentowany przez pełnomocnika Pana Barnarda Jasiewicza, który zwrócił się do Burmistrza Słubic z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, uzbrojeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, służących do obsługi komunikacyjnej zespołu zabudowy wielorodzinnej.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), jest zatem przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy OOŚ, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego.

       Organ zasięgający opinii przekłada:

-        wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

-        kartę informacyjną przedsięwzięcia;

-        wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 1 września 2018 r., znak: WZŚ.4220.225.2018.KS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 7 września 2018 r., znak: NZ 772-6-15/18 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wnosi o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze pismem z dnia 6 czerwca 2018 r., znak: WR.ZZO.7.436.1003.2018.BMG wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wnosi o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ew. 1405/2, w północnej części Słubic. Powierzchnia terenu opracowania (dz. nr 1405/2) wynosi 10521,58 m2. Powierzchnia dróg – 4902,89 m2. Powierzchnia parkingów – 2943,14 m2. Powierzchnia ciągów pieszych – 693,45 m2. Powierzchnia pozostałych nawierzchni utwardzonych (miejsc gromadzenia odpadów stałych, stacji transformatorowych) – 241,39 m2.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki sąsiadujące z terenem opracowania: - od strony północnej: dz. nr 58/11 stanowiąca grunty rolne PsV gruntowa, dz. drogowe: nr 58/36 i 62/11 oraz dz. nr 59/1, 1405/3 (własność wnioskodawcy), 62/10 stanowiące grunty budowlane, - od strony wschodniej dz. nr 68 stanowiąca drogę krajową nr 31 ul. Wojska Polskiego oraz dz. nr: 1405/4, 1405/5 i 1405/6 stanowiące grunty budowlane należące do wnioskodawcy, - od strony południowej  dz. nr: 64, 62/6, 63/2, 62/106 stanowiące grunty budowlane, - od strony zachodniej dz. nr: 62/109, 62/110 i 62/111 stanowiące grunty budowlane, - wewnątrz terenu opracowania dz. nr: 1405/7, 1405/8, 1405/9, 1405/10, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16 stanowiące grunty budowlane i działki drogowe należące do wnioskodawcy.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, na obszarach wybrzeży

i środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Najbliższej położoną formą ochrony przyrody są obszary Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013 i Dolina Środkowej Odry PLB080004 w odległości 0,10 km od planowanej inwestycji, a także w odległości 0,11 km Rezerwat Łęgi koło Słubic. Przedsięwzięcie położone jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

 Projektowane drogi wewnętrzne wraz z parkingami, uzbrojeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną służyć będą do obsługi komunikacyjnej realizowanego zespołu zabudowy wielorodzinnej i zapewniać wymagane dojazdy, dojścia do budynków, parkowanie pojazdów oraz gromadzenie bieżące odpadów stałych w planowanych osłonach śmietnikowych i usytuowanie stacji transformatorowych. Przewiduje się budowę dróg wewnętrznych o szerokości jezdni 5,70 - 6,00 m i łącznej długości 806,19 mb. Wzdłuż jezdni dróg wewnętrznych usytuowane będą miejsca postojowe w układzie prostopadłym -

o wymiarach 2,50 x 5,00 m oraz w układzie podłużnym - o wymiarach 2,50 x 6,00 m o łącznej ilości 234. Drogi wewnętrzne i miejsca postojowe będą posiadać nawierzchnię utwardzoną kostką betonową. W planowanych miejscach gromadzenia odpadów przewiduje się budowę zadaszonych osłon śmietnikowych, które wyposażone będą w szczelne kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi, zaś w miejscach przewidzianych pod lokalizację stacji transformatorowych przewiduje się usytuowanie tychże urządzeń w formie obiektów kontenerowych. Wody opadowe z dróg wewnętrznych, zostaną odprowadzone do istniejącego żelbetowego zbiornika retencyjnego wód opadowych, po uprzednim podczyszczeniu przez projektowane 2 separatory substancji ropopochodnych z osadnikami piasku.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Będą to oddziaływania charakterystyczne dla robót budowlanych. Podstawowymi uciążliwościami będą emisje hałasu i zanieczyszczeń do powietrza o charakterze niezorganizowanym, których źródłem będą urządzenia i maszyny budowlane. Powstawać będą odpady zaliczane do grup 15 i 17 Katalogu odpadów, które zagospodarowywane będą zgodnie z przepisami odrębnymi. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter lokalny i krótkookresowy, ograniczony do czasu trwania robót budowlanych.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia związany będzie zarówno z oddziaływaniem akustycznym na środowisko, jak i emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Funkcjonowanie planowanej inwestycji związane jest głównie z emisją niezorganizowaną, której źródłem jest spalanie paliw w silnikach pojazdów. Spaliny emitowane przez pojazdy zawierać będą: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla. W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu będą manewry samochodów na placu parkingowym.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia wody opadowe z dróg wewnętrznych, zostaną odprowadzone do istniejącego żelbetowego zbiornika retencyjnego wód opadowych, po uprzednim podczyszczeniu przez projektowane 2 separatory substancji ropopochodnych z osadnikami piasku.

Ponadto w wyniku eksploatacji inwestycji będą powstawać odpady komunalne związane z użytkowaniem parkingu.

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia brak jest przesłanek do uznania, iż oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak i emisji hałasu będą znaczące. Z tych samych względów wyklucza się możliwość kumulacji oddziaływań. Zamierzenie inwestycyjne nie jest także związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

 Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Bezpośrednie emisje zanieczyszczenia środowiska związane z eksploatacją rozpatrywanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w zakresie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienią się w sposób wyraźnie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie skutków krótko-, średnio- czy długoterminowych. Inwestycja nie będzie wpływa na bioróżnorodność biologiczną.

Reasumując, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale również pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po wnikliwej analizie uwarunkowań planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 101 § 3 i art. 141 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, od postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Kastel Investment Sp z o. o. Komes Spółka Komandytowa

ul. F. Rzeźniczaka 3A

65-119 Zielona Góra

2.      Pełnomocnik:

Bernard Jasiewicz

ul. Wodna 3A/14

69-100 Słubice

3.      Strony wg rozdzielnika

4.      a/a

Sprawę prowadzi: Jagoda Chojan Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2034, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 204