Słubice, dnia 10 września 2018 r.

WI.6220.3.2018.AK                       

 POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.), oraz art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U.2017.1405 ze zm. zwaną dalej ustawą ooś), a także § 3 ust. 1 pkt. 35, 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Citronex I Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu, w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Łukasz Biernacki

 

postanawiam

 

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1, z opracowaniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy ooś.

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 13 marca 2018 r. inwestor Citronex I Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu, w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Łukasz Biernacki, zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Słubic o  wszczęcie postępowania i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z  planowaną inwestycją przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1.

W związku z powyższym analizowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35, 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. 71), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, zatem stanowi planowane przedsięwzięcie określone art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego (art. 64 ust. 1 pkt  1, 2 i 4 ustawy o ooś).

Pismem z dnia 23 marca 2018 r., znak WI.6220.3.2018.AK organ właściwy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, przedkładając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną oraz informację o tym, że stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie.

           Pismem z dnia 6 kwietnia 2018 r., znak: NZ 772-6-6/18 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wydał opinię sanitarną, że nie wnosi o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r., znak WZŚ.4240.80.2018.AJ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia zgodny z art. 66 ustawy ooś.  

Pismem z dnia 2 maja 2018 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.109.2018.EM Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania opinii w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.109.2018.EM Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągniecia przez nie celów środowiskowych.

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia – działka nr 720/1 obręb Słubice, miasto Słubice nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach przylegających do jezior. Przedsięwzięcie leży poza obszarami form ochrony przyrody. W odległości ok. 30 m znajduje się obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013 i obszar specjalne ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004. Przedsięwzięcie planuje się zlokalizować na terenie istniejącej ocenie niezabudowanym, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać m.in.:

        pawilon stacji paliw z częścią sklepową;

        3 zbiorniki magazynowy podziemny, dwukomorowe, dwupłaszczowe o pojemności całkowitej  70 m3 każdy;

        1 zbiornik na gaz płynny o pojemności 9 m3;

        1 zbiornik na dodatek AdBlue;

        5 dystrybutorów dwustronnych na paliwo płynne;

        1 dystrybutor na gaz płynny;

        1 dystrybutor na dodatek AdBlue;

        wiatę nad dystrybutorami;

        odkurzacz, kompresor;

        drogę wewnętrzną wraz z placem manewrowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Powierzchnia działki wynosi 3240 m2, w wyniku realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 2740 m2. Stacja paliw będzie funkcjonować całodobowo.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może znacząco oddziaływać na środowisko, ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia – stacja paliw ma być zlokalizowana jest od strony północnej, wschodniej i południowej w bezpośrednim bądź pośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, czyli terenu podlegającego ochronie akustycznej. Na terenie stacji paliw źródło hałasu stanowić będzie praca instalacji paliwowej (proces zrzutu i dystrybucji paliw), odkurzacz, kompresor oraz ruch pojazdów po terenie inwestycji. Należy dodać, że na terenie stacji zainstalowanych zostanie 12 stanowisk do tankowania, zatem należy spodziewać się znacznego natężenia ruchu pojazdów. Z uwagi na lokalizację stacji paliw w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, dla których dopuszczalne poziomy hałasu określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), niezbędne jest zidentyfikowanie wszystkich emitorów hałasu zlokalizowanych na terenie stacji paliw oraz przedstawienie pełnych obliczeń i graficznego rozprzestrzeniania się hałasu, co pozwoli na rzetelną analizę oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny oraz określenie ewentualnych rozwiązań chroniących środowisko.

Oddziaływanie stacji paliw związane będzie także z emisją zorganizowaną zanieczyszczeń (węglowodorów) do powietrza atmosferycznego z instalacji paliwowych stacji paliw, a także emisją niezorganizowaną powodowaną przez pojazdy poruszające się po terenie stacji.

Dopiero analiza szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych komponentów środowiska, które zostaną zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pozwoli ocenić: bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem i szczegółową analizą bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie mogą powstać w związku z realizacją inwestycji, a także po wnikliwej analizie uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia Burmistrz Słubic stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o ooś wraz ze szczegółową analizą czynników wyżej opisanych.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 101 § 3 i art. 141 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, od postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia.

 

 

Otrzymują:

1.     Wnioskodawca:

Citronex I Sp. z o.o.

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64

59-900 Zgorzelec

2.     Pełnomocnik:

Łukasz Biernacki 

ul. Mickiewicza 18/16

69-100 Słubice

3.     A/a

Do wiadomości:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach

3.     Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 201.