WI.6220.11.2018.JC

Słubice, dnia 3 września 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017.1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Pol-Rol 2 Sp. z o. o. z siedzibą Pławidło 25, 69-100 Słubice reprezentowanego przez prezesa spółki Pana Pierre Leeijen, dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącego budynku na oborę do chowu bydła mięsnego oraz budowa 4 obór na bydło mięsne wraz z infrastrukturą w miejscowości Pławidło, działka o nr ewid. 6/7.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2  Kodeksu Postepowania Administracyjnego, w toku postepowania strony oraz ich przedstawicie i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Burmistrza Słubic o każdej zmianie swojego dresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczanie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska.