WI.6220.11.2018.JC                                                               Słubice, 3 września 2018 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek inwestora Pol-Rol 2 Sp. z o. o. z siedzibą Pławidło 25, 69-100 Słubice reprezentowanego przez prezesa spółki Pana Pierre Leeijen, dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącego budynku na oborę do chowu bydła mięsnego oraz budowa 4 obór na bydło mięsne wraz z infrastrukturą w miejscowości Pławidło, działka o nr ewid. 6/7.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska – pokój nr 204 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem

 

Sprawę prowadzi: Jagoda Chojan

 

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2034, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 204

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

13317/2018

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Przystosowanie istniejącego budynku na oborę do chowu bydła mięsnego oraz budowa 4 obór na bydło mięsne wraz z infrastrukturą w miejscowości Pławidło, działka o nr ewid. 6/7.

3.

Znak sprawy

WI.6220.11.2018.JC

4.

Data złożenia

01.08.2018 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Pol-Rol 2 Sp. z o. o.

Pławidło 25

69-100 Słubice

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 204

tel. 95 737 20 34

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-