WI.6220.10.2018.JC

Słubice, dnia 22 sierpień 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017.1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Kastel Investment Sp. z o. o. Komes, Spółka Komandytowa z siedzibą ul. F. Rzeźniczaka 3A, 65-119 Zielona Góra reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Barnarda Jasiewicza, dla przedsięwzięcia polegającego  budowie dróg wewnętrznych wraz z parkingami, uzbrojeniem oraz infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1405/2, obręb 1 Słubice.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2  Kodeksu Postepowania Administracyjnego, w toku postepowania strony oraz ich przedstawicie i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić Burmistrza Słubic o każdej zmianie swojego dresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczanie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Ponadto, zgodnie z art. 49 a Kodeksu postepowania administracyjnego, zawiadomienia o kolejnych czynnościach i decyzjach organu administracji publicznej będą dokonane w  formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słubice (http://bip.slubice.pl)