WGN.062.1.2018.MC                                                                                                Słubice,  dnia 13 lipca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 1 ust. 4 oraz § 3 uchwały nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice, zmienionej uchwałą nr XLVII/372/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 stycznia 2018 r.,

Burmistrz Słubic

ogłasza otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zwanego dalej Komitetem, zgodnie z zasadami określonymi uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa we wstępie, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia.

Według ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza.

  1. UPOWAŻNIENI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NABORZE

Zgodnie z zasadami, o których mowa w uchwałach, ogłoszenie o naborze skierowane jest do osób będących przedstawicielami poszczególnych grup interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, w tym:

1)    mieszkańców Gminy Słubice,

2)    mieszkańców obszaru rewitalizacji, przyjętego uchwałą XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Słubice,

3)    przedstawicieli organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Słubice,

4)    osób reprezentujących przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słubice.

  1. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

Kandydat na członka Komitetu, zwany dalej Kandydatem, zgłasza chęć przystąpienia do Komitetu na podstawie karty zgłoszenia (załącznik nr 3), potwierdzonej listą poparcia co najmniej 10 mieszkańców Gminy Słubice (załącznik nr 4). Wzory kart zgłoszeń i list poparcia dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pokoju 219 w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1.

Kandydat może wyrazić chęć przystąpienia do Komitetu jako przedstawiciel jednej, spośród wymienionych w punkcie I, kategorii interesariuszy.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Karty zgłoszeń można składać do 31 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1 do godziny 16:00 w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju 219.

 

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po terminie, niepodpisane, bądź złożone w innej formie niż wymagana.

Wynik dotyczący naboru członków do składu Komitetu, zostanie opublikowany w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.slubice.pl) i na stronie internetowej gminy (www.slubice.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury – pokój nr 219 w godz. 800 – 1600 (dni robocze), telefonicznie pod nr  95 737 20 49 lub pocztą elektroniczną pod adresem marika.cembrowicz@slubice.pl.