Słubice, dnia 23 marca 2018 r.

WI.6220.3.2018.AK

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 49 § 2, art. 49a oraz art. 106 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, art. 70 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2017.1405 ze zm.)

 

BURMISTRZ SŁUBIC

 

zawiadamia o zwróceniu się do następujących organów:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w sprawie zasięgnięcia opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1.

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji i ochrony środowiska – pokój nr 201.