w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na lata 2018 – 2019 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób