WI.6220.1.2018.AK                                          

Słubice, dnia 29 stycznia 2018 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2017.1405) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek inwestora PTH Transhand Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Przemysłowe 16, 69-100 Słubice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu logistycznego oraz posadowienie kontenera portierni.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

1444

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

rozbudowa magazynu logistycznego oraz posadowienie kontenera portierni.

3.

Znak sprawy

WI.6220.1.2018.AK

4.

Data złożenia

19.01.2018 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe "TRANSHAND"

ul. Osiedle Przemysłowe 16

69-100 Słubice

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-