w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie określenia spraw, których prowadzenie w imieniu burmistrza powierzone zostaje Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych