w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste