Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 

       Na początku września 2016 r. Gmina Słubice, w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozpoczęła procedurę zmierzającą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwanego dalej GPR, w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
        W celu zapewnienia sprawnego biegu projektu polegającego na opracowaniu GPR, zarządzeniem Nr 324/2016 Burmistrza Słubic został powołany Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Słubicach i jednostek organizacyjnych gminy, zatrudnieni przez gminę eksperci oraz specjaliści pracujący na co dzień w sferach społecznych, gospodarczych i technicznych. Zadaniem głównym Zespołu jest koordynacja prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem i monitoringiem programu. Wszystkie podejmowane przez Zespół działania, doprowadziły do podjęcia przez Radę Miejską w Słubicach uchwały Nr XXXV/287/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 – 2023. 
        Obecnie prace związane z przygotowywaniem projektu GPR zostały zakończone, jednak zanim dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017- 2023, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic ma obowiązek poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.
        Szczegóły konsultacji społecznych poniżej.


  I. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH:
     1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
          i towarzystwa budownictwa społecznego;
     2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni punkcie 1;
     3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
     4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
     5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
     6) organy władzy publicznej;
     7) podmioty, inne niż wymienione w punkcie 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

  II. TERMIN KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 21 lipca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą uwzględniane.

  III. FORMY KONSULTACJI:
     1) Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą badania ankietowego.
Ankieta jest dostępna od dnia 21 lipca 2017 r. na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz
w lipcowym wydaniu Gazety Słubickiej.

Wypełnione ankiety można składać:
 • drogą elektroniczną na adres - marika.cembrowicz@slubice.pl ,
 • w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
 • w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
 • pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

     2) Spotkania indywidualne z mieszkańcami i zbieranie uwag w Punkcie Konsultacyjnym.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach,
w sali konferencyjnej na II piętrze (s. 233). Czynny w każdą środę w okresie trwania konsultacji (począwszy od dnia 26 lipca 2017 r.) w godzinach 14:00 – 16:00.

     3) Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.
Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta, dnia 02 sierpnia 2017 r. w godzinach 11:00 – 17:00.

     4) Spotkania z mieszkańcami.
Spotkania z mieszkańcami odbędą się w sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, na ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach, w dniach 24 lipca 2017 r. i 16 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 (dotyczy obu terminów).

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji, zgodnie z zarządzeniem wszczynającym konsultacje, sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.